ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

เข้าสู่เวบไซต์